Magán logopédia Budapest

Logopédia.png__PID:2c824fce-0453-4dcf-89ff-db50423573c4

Magán logopédia Budapesten – Komplex logopédiai terápia a Mosolykulcs Képességfejlesztő Központban

A logopédia egy olyan szakterület, amely a beszéd- és kommunikációs készségek fejlesztésére fókuszál, segítve azokat a gyermekeket, akik beszédhibákkal, kiejtési problémákkal vagy kommunikációs nehézségekkel küzdenek. A Mosolykulcs Képességfejlesztő Központ logopédusai hatékony segítséget nyújtanak a beszédhibás gyermekek számára a magán logopédiai terápiák során. A magán logopédia lehetővé teszi, hogy a gyermekek személyre szabottan és hatékonyan fejlesszék beszédkészségeiket, kommunikációs képességeiket és nem utolsó sorban önbizalmukat. A foglalkozások játékos formájának és a tevékenységek gyakori váltogatásának köszönhetően a gyermek motivációja és figyelme az alkalmak során aktív, így hatékonyan szüntethetjük meg a hátrányokat. A magán logopédus által vezetett terápiák eredménye már néhány hónap után látható.

Magán logopédusaink Budapesten az alábbi problémákkal várják Önöket:

 • Megkésett beszédfejlődés terápiája
 • Artikulációs zavar (pösze) terápia
 • Diszlexia-prevenció
 • Diszlexia terápia
 • Diszgráfia terápia
 • Beszédészlelés- és beszédmegértés terápiája
 • Nyelvlökéses nyelés terápia
Magán logopédus Budapest.png__PID:1cfecc3f-8715-45bd-9d8a-672985fd6e2d

Megkésett beszédfejlődés terápiája

Beszédfejlesztés: Mi a megkésett / akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés? Mik a megkésett beszédfejlődés jellemzői?

Megkésett beszédfejlődésről akkor beszélünk, ha a gyermek ép érzékszervekkel, ép intelektussal rendelkezik, megfelelő beszélő környezet veszi körül ennek ellenére a beszéde csak később vagy nem indul meg, 2-2,5 éves korra nem birtokol 70 szavas szókincset, aktívan nem használ rövid szókapcsolatokat. A beszédfejlesztés érdekében logopédus segítségét szükséges kérni minél hamarabb.

Megkésett beszédfejlődés terápiája: Mi történik a beszédfejlesztés logopédiai terápiája során?

A megkésett beszédfejlődés terápiája öt nagy terület fejlesztésére irányul, melyek a beszéd- és a nyelv, mozgás, emlékezet, gondolkodás, és a figyelem.

A logopédus feladata: A megkésett beszédfejlődés terápia kezdeti szakaszában a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, a beszédkedv felkeltése történik. A szókincs bővítése és a nyelvtani rendszer elsajátítása végigkíséri a magán logopédiai terápiát.

Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, a szükséges képességeket logopédusaink Budapesten játékos formában fejlesztik.

KIKET VÁRUNK A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS TERÉPIÁRA?

Ha a gyermek súlyos beszéd- és nyelvi elmaradással küzd, akkor már 3 éves kor előtt logopédus segítségét szükséges kérni.

Várjuk tehát azokat a gyermekeket logopédiai terápiánkra Budapesten, akik 2-2,5 éves korban nem beszélnek, vagy szókincsük szegényes, nem éri el az 50-70 szót, nem használnak szókapcsolatokat.

Időpontot kérek

Komplex beszédindítás

Hogy zajlanak a foglalkozások?
A foglalkozás kiscsoportos maximum 5 fővel zajlik. 2 x 30 perces blokkot tartalmaz, az egyik egy TSMT torna, mely során nemcsak a nagy és finommozgásokat fejlesztjük, hanem a különböző feladatokkal, ingerekkel az idegrendszerben az érési folyamatokat indítjuk be, ezáltal fejlődik a gyerekeknek a figyelme, koncentrációja, érzékelése, beszéde is.

A másik pedig egy játékos logopédiai foglalkozás, mely során a beszédhez szükséges artikulációs ügyesítés, a hangok megfelelő észlelése és képzése, a szavak, majd a ragozás tanulása történik. A szülők mindvégig jelen vannak, segítik gyermeküket a feladatok elvégzésében, otthonra pedig fejlesztő játékötleteket kapnak.

A fejlesztést egy egyéni állapotfelmérés előzi meg, ahol feltérképezzük a gyermekek aktuális fejlettségi szintjét.

A foglalkozást két gyógypedagógus, egy TSMT terapeuta és egy logopédus vezeti. A terápia sikeressége érdekében heti 2 alkalommal szükséges részt venni rajta.

KIKET VÁRUNK?

Azokat a 2-3 éves gyermekeket, akiknél:

 • beszédfejlődés lassabban halad
 • egyáltalán nem, vagy csak kevés szót használnak aktívan
 • 2,5 évesen még nem használnak 2 szavas mondatokat
Időpontot kérek

Artikulációs zavar terápiája (pöszeség javítása)

Az artikulációs zavar fogalma - mi az artikulációs zavar?

Az artikulációs zavar a beszédhangok helytelen képzése. Két beszédhang felcserélése pl. r helyett l ejtése, beszédhang torzított ejtése vagy kihagyása.

Artikulációs terápia - mi történik a logopédiai terápia során?

Az artikulációs zavar terápia célja a kiejtési zavarok és a pöszeség javítása. A beszédhangok helyes kiejtésének megtanulása érdekében a szükséges képességeket logopédusaink játékos formában fejlesztik az artikulációs terápia során.

Az artikulációs terápia felépítése

A logopédus feladata az auditív észlelés, az artikulációs mozgások fejlesztése, a selypítés, a pöszeség és a kiejtési zavarok javítása, a hiányzó vagy helytelenül képzett hangok kialakítása, rögzítése, automatizálása, ezáltal a beszédbe való beéépítése.

KIKET VÁRUNK AZ ARTIKULÁCIÓS ZAVAR TERÁPIÁRA?

Ezen logopédiai terápiánkra Budapesten olyan 5 évnél idősebb kiejtési zavarokkal küzdő gyermekeket várunk, akik pöszék, selypítenek, illetve egy vagy több beszédhangot helytelenül vagy egyáltalán nem ejtenek.

Időpontot kérek

Diszlexia-prevenció

Mi az a diszlexia-prevenció?

A tanulási zavarok kialakulása szempontjából jelentős szerepe van a diszlexia megelőzésének. Ha már óvodáskorban felvetődik a diszlexia veszélyeztetettség gyanúja, mihamarabb szükséges megkezdeni a diszlexia fejlesztését logopédus segítségével, mellyel megakadályozható a tanulási zavarok kialakulása.

Mi történik a diszlexia-prevenció terápia során?

A diszlexia-prevenció terápiának lényeges része a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése.

A diszlexia-prevenció terápia fő elemei

A logopédus feladata a téri tájékozódás fejlesztése orientációs gyakorlatokkal, a hallási figyelem, a ritmusérzék, az emlékezet, a figyelem trenírozása, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése.

DISZLEXIA-PREVENCIÓ: KIKET VÁRUNK MAGÁN LOGOPÉDIAI TERÁPIÁNKRA BUDAPESTEN?

Diszlexia tünetek - A diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja 5-6 éves korban merülhet fel óvodás gyermekeknél, ha ezek közül néhány együttesen jelentkezik:

 • megkésett/ akadályozott beszédfejlődés
 • nehezen induló nyelvi fejlődés
 • mozgásfejlődés késése, később kezdett ülni, járni
 • diszharmónikus mozgás
 • ügyetlenség a kézműves tevékenységekben
 • kusza rajz, görcsös ceruzafogás
 • szegényes szókincs
 • korlátozott beszédmegértés
 • nehézkes verstanulás
 • rossz kifejezőkészség
 • szótalálási nehézség
 • nehezen javítható, elhúzódó pöszeség
 • bizonytalan alak, forma, nagyság, szín felismerés, differenciálás
 • kialakulatlan dominancia, nem egyértelmű melyik a domináns kézrossz ritmus
 • érzékegyhangú, monoton beszéd
 • amuzikalitás
 • szórt figyelem
 • nem tudja a testrészek neveit
 • nehézkes térbeli és időbeli tájékozódás (téri irányok, napok stb.)
 • nehézkes soralkotás
Időpontot kérek

Diszlexia fejlesztése - Diszlexia terápia

A diszlexia tünetei – Mi az a diszlexia?

Diszlexia tünetek: Diszlexiáról akkor beszélünk, ha a gyermek súlyosan alulteljesít az írott szövegek kiolvasásában és megértésében, annak ellenére, hogy ép intelligenciával rendelkezik, megfelelő módszerrel és elegendő mennyiségű gyakorlással zajlott az olvasás elsajátítsa.

A diszlexia fejlesztése - Mi történik a diszlexia terápia során?

A logopédus feladata: a diszlexia terápiák célja a tévesztett betűk újratanítása, a téri tájékozódás fejlesztése,a munkamemória fejlesztése, a nyelvi készség fejlesztése, olvasási gyakorlatok végzése, és a szövegértés fejlesztése.

További diszlexia tünetek: A sorozatos kudarcélmények hatására magatartási problémák léphetnek fel pl. aggresszió, az iskolai munkát zavaró viselkedés, iskolakerülés, továbbá kialakulhat szorongás, depresszió, visszahúzódás, félelem az iskolától. Lényeges tehát a szakszerű terápia mihamarbbi megkezdése

A diszlexia mellé gyakran írászavar is társul, melynek tünetei a diszgráfia terápia alatt olvashatóak.

DISZLEXIA TERÁPIA - KIKET VÁRUNK? – DISZLEXIA TÜNETEI

Magán logopédusaink Budapesten azokat az iskolás korú gyermekeket várják, akikre az alábbi diszlexia tünetek közül egy vagy több jellemző:

 • lassú olvasási tempó
 • betűtévesztések pl. betűcserék, betűkihagyások, betűbetoldások
 • hosszabb szavak érthetetlenné torzításaa
 • betűk sorrendjének, az olvasás irányának felcserélése pl. kép-pékszövegértési nehézség
 • a gyenge szövegemlékezet
 • nehézkes verstanulás
 • szegényes szókincs
 • későn kezdtek beszélni
Időpontot kérek

Diszgráfia fejlesztése - Diszgráfia terápia

A diszgráfia jelentése és a diszgráfia tünetei

A diszgráfia fogalma: A diszgráfia sokszor a diszlexiával együtt járó tanulási zavar. Írászavar, mely az írásmozgások nehezített kivitelezésében és a helyesírási nehézségekben mutatkozik meg.

A diszgráfia fejlesztése - Mi történik a diszgráfia terápia során?

A magán logopédus által tartott diszgráfia terápia során elsődleges fontosságú az íráshoz szükséges képességek fejlesztése, úgy mint a finommotorika, a grafomotorium, a vizuomotoros koordináció, az akusztikus figyelem, ritmus, az emlékezet fejlesztése, a helyesírás fejlesztése, és a beszédkészség fejlesztése.

DISZGRÁFIA FEJLESZTÉSE - KIKET VÁRUNK? - A DISZGRÁFIA TÜNETEI

Budapesti logopédusaink azokat az iskoláskorú gyermekeket várják, akiknél az alábbi diszgráfia tünetek közül egy vagy több fennáll:

 • írás tempója lassú, vagy kapkodó
 • írás rendezetlen, nem igazodik a vonalrendszerhez
 • ceruzafogás helytelen (görcsös, ceruzát erősen nyomja a papírra)
 • betűket, szótagokat kihagy, betold
 • betűk sorrendjét felcseréli
 • gyakori a szavak egybe-illetve különírásának hibája
 • hosszú-rövid hangok megkülönböztetése nehézkes
 • helyesírási problémák
 • gyenge fogalmazás
Időpontot kérek

Beszédészlelés- és beszédmegértés fejlesztése

Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése - Mi a beszédészlelés és a beszédmegértés?

A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen arra, hogy az elhangzásnak megfelelően megismételje ezeket. Ennek a készségnek köszönhető, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó (hangsor) felismerésére lesz képes.

Beszédmegértésen az elhangzó szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértését értjük. A beszédészlelés tehát nem azonos a beszédértéssel.

Az életkornak megfelelő szintű beszédészlelés biztosítja a gyermek számára az anyanyelv megfelelő elsajátításán kívül, hogy nehézség nélkül tanuljon meg olvasni, írni, idegen nyelvet elsajátítani.

A beszédészlelés és megértés egymást feltételezve és támogatva fejlődik a nyelvelsajátítás során.

Bármelyik sérülése, később zavart okozhat az olvasás tanulásában, így nagyon fontos, hogy a beszédészlelés és beszédértés fejlesztése óvodáskorban, de legkésőbb iskoláskorban elkezdődjön. A beszédészlelési zavar fejlesztésével foglalkozó logopédusaink Budapesten már 3 éves kortól várják a gyermekeket.

Beszédészlelés és beszédértés fejlesztése - Mi történik a logopédiai terápia során?

A beszédészlelés fejlesztésének gyakorlatai: a hangsor- és szóismétlés, szógyűjtés, szólánc, hanfelismerés, hangkeresés, hangidőtartamok, hangokból szóalkotás. A beszédmegértés fejlesztése különböző kommunikációs helyzetek teremtésével történik, beszélgetés, mesehallgatás során. Kiemelt szerepe van a szókincs bővítésének a logopédus által vezetett terápiák során.

KIKET VÁRUNK? BESZÉDÉRTÉSI ÉS BESZÉDÉSZLELÉSI ZAVAR TÜNETEI

Budapesti magán logopédusaink azokat a gyermekeket várják, akiknél az alábbi beszédértési vagy beszédészlelési zavar tünetek közül valamely fennáll:

 • érthetetlen, “halandzsa” beszéd
 • makacs, elhúzódó pöszeség
 • kérdésekre nem megfelelő válaszok adása
 • nem veszi észre, ha a nevét mondják, szólítják
 • zavarja mások hangos beszéde
 • szereti, ha a TV hangosabban szól illetve a környezete hangosabb
 • figyelmetlennek, feledékenynek tűnik
 • gyakran visszakérdez
 • a másik gyereket figyeli, ha szóban közölték, mit kell csinálni
 • nem köti le a figyelmét a mesélés
 • nem tudja megismételni a hallottakat
 • nem képes megtanulni a verseket, dalokat
 • nyelvtanilag helytelen mondatok jellemzik beszédét
 • beszédmegértése vizuális és mozgásos kíséret mellett megfelelő
 • hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat
 • rendszeresen elfelejti, mi a házi feladat
 • nagyon lassan dolgozik, a másikat figyeli
 • tollbamondásnál lassú, sokat hibázik, szavakat, hangokat felcserél, helyettesít
 • helyesírása gyenge, nem teszi ki az ékezeteket
 • hallás után nehezen jegyez meg dolgokat
 • fejszámolásban gyengébb, mint az írásbeliben
Időpontot kérek

Nyelvlökéses nyelés terápia

Nyelvlökéses nyelés terápia - Mi az a nyelvlökéses nyelés?

Nyelvlökéses nyelés esetén a két fogsor nem záródik, a nyelv a fogakhoz támaszkodik, és előre vagy oldalra a két fogsor, illetve az ajkak közé csúszik.

Körülbelül 1000-2000 alkalommal nyelünk egy nap. (Nemcsak ivás, evés során, hanem spontán is.) Ez az ismétlésszám már megmagyarázza a rossz nyelési mód kártékonyságát. A rossz nyelés mellett, vagy ettől függetlenül arcizmok nem harmonikus munkája, túl-vagy alulműködése is “rombolhat” a szájban. A nyelv szabálytalan mozgása káros hatást gyakorol a fogakra, ez sok esetben kusza fogsort, helytelen hangképzést, állkapocs- illetve harapási rendellenességet okozhat.

A legfeltűnőbb tünet a szájlégzés, a horkolás, továbbá a fogazati eltérések. A fogorvos a fogászati rendellenességekből következtet első sorban a problémára, de a logopédus az, aki meg tudja erősíteni a felvetést.

Ha nem korrigáljuk időben ez több problémát okozhat, például figyelemkoncentrációs nehézségeket vagy tanulási gondokat. Logopédusaink Budapesten kiemelten foglalkoznak a nyelvlökéses nyelés gyakorlataival és terápiájával.

Hogyan zajlik a nyelvlökéses nyelés terápia? - Nyelvlökéses nyelés gyakorlatok 

Ezen logopédiai terápia során a gyerekek a nyelvlökéses nyelés gyakorlatok segítségével elsajátítják a szabályos nyelés technikáját és megtanulják alkalmazni, szükség esetén kiegészítve légzőgyakorlatokkal, illetve a testtartás és a hangképzés javításával.

KIKET VÁRUNK A NYELVLÖKÉSES NYELÉS TERÁPIÁRA?

Budapesti logopédusaink azokat a gyermekeket várják a nyelvlökéses nyelés terápiára, akiknél az alábbi tünetek tapasztalhatóak:

 • szabálytalan nyelés
 • kusza fogsor, harapási rendellenességek
 • fogszabályozás után a fogak visszarendeződése tapasztalható
 • nem javuló beszédhanghibák
 • szuszogás
 • horkolás
 • fogcsikorgatás, fogszorítás
 • szájlégzés
 • nyelés közben grimaszolàs
 • fogazati eltérések
Időpontot kérek

Vélemények

tsmt, tsmt eszközök, tsmt gyakorlatok
gyermekpszichológia, gyermekpszichológus
tsmt, tsmt eszközök, tsmt gyakorlatok
tsmt, tsmt eszközök, tsmt torna gyakorlatok
mosolykulcs képességfejlesztő központ, tsmt
gyermekpszhichológia, budapest pszhichológus
mosolykulcs képességfejlesztő központ, tsmt
logopédia, logopédus budapest
longitudinális vizsgálat
tsmt torna, tsmt, tsmt torna budapest, tsmt eszközök, tsmt torna gyakorlatok
megkésett beszéd
tsmt, tsmt eszközök, tsmt torna gyakorlatok
tsmt, tsmt eszközök, tsmt gyakorlatok

KAPCSOLAT

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

1. lépés: Töltsd ki a jelentkezési űrlapot

2. lépés: Felhívunk egy 10-15 perces telefonos konzultációra

3. lépés: Időpontot egyeztetünk

jelentkezés kitöltése

Elérhetőségeink

  • 1133 Budapest, Visegrádi u. 88.
  • +36 70 503 6520
  • mosolykulcs.kozpont@gmail.com

Nézz be közösségi felületeinkre is!

Facebook:

Instagram: