Logopédia

Megkésett beszédfejlődés terápiája

Mi a megkésett / akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés?
Megkésett/akadályozott beszédfejlődésről akkor beszélünk ha a gyermek ép érzékszervekkel, ép intelektussal rendelkezik, megfelelő beszélő környezet veszi körül ennek ellenére a beszéde csak később vagy nem indul meg, 2-2,5 éves korra nem birtokol 70 szavas szókincset, aktívan nem használ rövid szókapcsolatokat.

Mi történik a logopédiai terápia során?
A megkésett beszédfejlődés terápiája öt nagy terület fejlesztésére irányul, melyek a beszéd- és a nyelv, mozgás, emlékezet, gondolkodás, és a figyelem.

A terápia kezdeti szakaszában a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, a beszédkedv felkeltése történik. A szókincs bővítése és a nyelvtani rendszer elsajátítása végigkíséri a terápiát.

Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék mindez játékos helyzetekbe ágyazottan valósul meg.

KIKET VÁRUNK?

Ha a gyermek súlyos beszéd- és nyelvi elmaradással küzd, akkor már 3 éves kor előtt logopédus segítségét szükséges kérni.

Várjuk tehát azokat a gyermekeket, akik 2-2,5 éves korban nem beszélnek, vagy szókincsük szegényes, nem éri el az 50-70 szót, nem használnak szókapcsolatokat.

Időpontot kérek

Komplex beszédindítás

Hogy zajlanak a foglalkozások?
A foglalkozás kiscsoportos maximum 5 fővel zajlik. 2 x 30 perces blokkot tartalmaz, az egyik egy TSMT torna, mely során nemcsak a nagy és finommozgásokat fejlesztjük, hanem a különböző feladatokkal, ingerekkel az idegrendszerben az érési folyamatokat indítjuk be, ezáltal fejlődik a gyerekeknek a figyelme, koncentrációja, érzékelése, beszéde is.

A másik pedig egy játékos logopédiai foglalkozás, mely során a beszédhez szükséges artikulációs ügyesítés, a hangok megfelelő észlelése és képzése, a szavak, majd a ragozás tanulása történik. A szülők mindvégig jelen vannak, segítik gyermeküket a feladatok elvégzésében, otthonra pedig fejlesztő játékötleteket kapnak.

A fejlesztést egy egyéni állapotfelmérés előzi meg, ahol feltérképezzük a gyermekek aktuális fejlettségi szintjét.

A foglalkozást két gyógypedagógus, egy TSMT terapeuta és egy logopédus vezeti. A terápia sikeressége érdekében heti 2 alkalommal szükséges részt venni rajta.

KIKET VÁRUNK?

Azokat a 2-3 éves gyermekeket, akiknél:

 • beszédfejlődés lassabban halad
 • egyáltalán nem, vagy csak kevés szót használnak aktívan
 • 2,5 évesen még nem használnak 2 szavas mondatokat
Időpontot kérek

Artikulációs zavar (pösze) terápia

Mi az artikulációs zavar?
A beszédhangok helytelen képzése. Két beszédhang felcserélése pl. r helyett l ejtése, beszédhang torzított ejtése, vagy kihagyása.

Mi történik a logopédiai terápia során?
A terapia célja a beszédhangok helyes kiejtésének eljasítítása. Ennek érdekében a szükséges képességek fejlesztése történik játékos formában.

A terápia lépései: az auditív észlelés, az artikulációs mozgások fejlesztése, a hiányzó vagy helytelenül képzett hangok kialakítása, rögzítése, automatizálása, ezáltal a beszédbe való beéépítése.

KIKET VÁRUNK?

Olyan 5 évnél idősebb gyermekeket, akik egy vagy több beszédhangot helytelenül vagy egyáltalán nem ejtenek.

Időpontot kérek

Diszlexia-prevenció

Mi a diszlexia-prevenció?
A tanulási zavarok kialakulása szempontjából jelentős szerepe van a megelőzésnek. Ha már óvodáskorban felvetődik a diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja mihamarabb szükséges megkezdeni a fejlesztést, mellyel megakadályozhatóak a tanulási zavarok kialakulása.

Mi történik a terápia során?
A diszlexia-prevenció terápiának lényeges része a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése.

A terápia fő elemei: a téri tájékozódás fejlesztése orientációs gyakorlatokkal, a hallási figyelem, a ritmusérzék, az emlékezet, a figyelem trenírozása, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése.

KIKET VÁRUNK?

A diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja 5-6 éves korban merülhet fel óvodás gyermekeknél ha ezek közül néhány együttesen jelentkezik:

 • megkésett/ akadályozott beszédfejlődés
 • nehezen induló nyelvi fejlődés
 • mozgásfejlődés késése, később kezdett ülni, járni
 • diszharmónikus mozgás
 • ügyetlenség a kézműves tevékenységekben
 • kusza rajz, görcsös ceruzafogás
 • szegényes szókincs
 • korlátozott beszédmegértés
 • nehézkes verstanulás
 • rossz kifejezőkészség
 • szótalálási nehézség
 • nehezen javítható, elhúzódó pöszeség
 • bizonytalan alak, forma, nagyság, szín felismerés, differenciálás
 • kialakulatlan dominancia, nem egyértelmű melyik a domináns kézrossz ritmus
 • érzékegyhangú, monoton beszéd
 • amuzikalitás
 • szórt figyelem
 • nem tudja a testrészek neveit
 • nehézkes térbeli és időbeli tájékozódás (téri irányok, napok stb.)
 • nehézkes soralkotás
Időpontot kérek

Diszlexia terápia

Mi a diszlexia?
Diszlexiáról akkor beszélünk ha a gyermek súlyosan alulteljesít az írott szövegek kiolvasásában és megértésében, annak ellenére, hogy ép intelligenciával rendelkezik, megfelelő módszerrel és elegendő mennyiségű gyakorlással zajlott az olvasás elsajátítsa.

Mi történik a terápia során?
A tévesztett betűk újratanítása, a téri tájékozódás fejlesztése,a munkamemória fejlesztése, a nyelvi készség fejlesztése, olvasási gyakorlatok végzése, és a szövegértés fejlesztése.

A sorozatos kudarcélmények hatására magatartási problémák léphetnek fel pl. aggresszió, az iskolai munkát zavaró viselkedés, iskolakerülés, továbbá kialakulhat szorongás, depresszió, visszahúzódás, félelem az iskolától. Lényeges tehát a szakszerű terápia mihamarbbi megkezdése

A diszlexia mellé gyakran írászavar is társul, melynek tünetei a diszgráfia terápia alatt olvashatóak.

KIKET VÁRUNK?

Azokat az iskolás korú gyermekeket, akikre az alábbi tünetek közül egy vagy több jellemző:

 • lassú olvasási tempó
 • betűtévesztések pl. betűcserék, betűkihagyások, betűbetoldások
 • hosszabb szavak érthetetlenné torzításaa
 • betűk sorrendjének, az olvasás irányának felcserélése pl. kép-pékszövegértési nehézség
 • a gyenge szövegemlékezet
 • nehézkes verstanulás
 • szegényes szókincs
 • későn kezdtek beszélni
Időpontot kérek

Diszgráfia terápia

Mi a diszgráfia?
A diszgráfia sokszor a diszlexiával együtt járó tanulási zavar. Írászavar, mely az írásmozgások nehezített kivitelezésében és a helyesírási nehézségekben mutatkozik meg.

Mi történik a diszgráfia terápia során?
A terapia során elsődleges fontosságú az íráshoz szükséges képességek fejlesztése, úgy mint a finommotorika, a grafomotorium, a vizuomotoros koordináció, az akusztikus figyelem, ritmus, az emlékezet fejlesztése, a helyesírás fejlesztése, és a beszédkészség fejlesztése.

KIKET VÁRUNK?

Azokat az iskoláskorú gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül egy vagy több fennáll:

 • írás tempója lassú, vagy kapkodó
 • írás rendezetlen, nem igazodik a vonalrendszerhez
 • ceruzafogás helytelen (görcsös, ceruzát erősen nyomja a papírra)
 • betűket, szótagokat kihagy, betold
 • betűk sorrendjét felcseréli
 • gyakori a szavak egybe-illetve különírásának hibája
 • hosszú-rövid hangok megkülönböztetése nehézkes
 • helyesírási problémák
 • gyenge fogalmazás
Időpontot kérek

Beszédészlelés- és beszédmegértés terápiája

Mi a beszédészlelés és a beszémegértés?
A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen arra,hogy az elhangzásnak megfelelően megismételje ezeket. Ennek a készségnek köszönhető, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó (hangsor) felismerésére lesz képes.

Beszédmegértésen az elhangzó szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértését értjük. A beszédészlelés tehát nem azonos a beszédértéssel.

Az életkornak megfelelő szintű beszédészlelés biztosítja a gyermek számára az anyanyelv megfelelő elsajátításán kívül, hogy nehézség nélkül tanuljon meg olvasni, írni, idegen nyelvet elsajátítani.

A beszédészlelés és megértés egymást feltételezve és támogatva fejlődik a nyelvelsajátítás során.

Bármelyik sérülése, később zavart okozhat az olvasás tanulásában.

Mi történik a terápia során?
A beszédészlelés fejlesztésének gyakorlatai: a hangsor- és szóismétlés, szógyűjtés, szólánc, hanfelismerés, hangkeresés, hangidőtartamok, hangokból szóalkotás. A beszédmegértés fejlesztése különböző kommunikációs helyzetek teremtésével történik, beszélgetés, mesehallgatás során. Kiemelt szerepe van a szókincs bővítésének.

KIKET VÁRUNK?

Azokat a gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül valamely fenáll:

 • érthetetlen, “halandzsa” beszéd
 • makacs, elhúzódó pöszeség
 • kérdésekre nem megfelelő válaszok adása
 • nem veszi észre, ha a nevét mondják, szólítják
 • zavarja mások hangos beszéde
 • szereti, ha a TV hangosabban szól illetve a környezete hangosabb
 • figyelmetlennek, feledékenynek tűnik
 • gyakran visszakérdez
 • a másik gyereket figyeli, ha szóban közölték, mit kell csinálni
 • nem köti le a figyelmét a mesélés
 • nem tudja megismételni a hallottakat
 • nem képes megtanulni a verseket, dalokat
 • nyelvtanilag helytelen mondatok jellemzik beszédét
 • beszédmegértése vizuális és mozgásos kíséret mellett megfelelő
 • hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat
 • rendszeresen elfelejti, mi a házi feladat
 • nagyon lassan dolgozik, a másikat figyeli
 • tollbamondásnál lassú, sokat hibázik, szavakat, hangokat felcserél, helyettesít
 • helyesírása gyenge, nem teszi ki az ékezeteket
 • hallás után nehezen jegyez meg dolgokat
 • fejszámolásban gyengébb, mint az írásbeliben
Időpontot kérek

Vélemények

Képernyőfotó 2023-10-29 - 15.02.15.png__PID:1848dca5-5d69-45b4-99f8-b385934ab047
Képernyőfotó 2023-10-29 - 15.12.18.png__PID:e38d33a6-c435-49e6-952c-8bf56b59e3cc
Képernyőfotó 2023-10-29 - 13.52.35.png__PID:550d6715-9675-4008-a7dc-5723ae5daa93
Képernyőfotó 2023-10-29 - 15.21.06.png__PID:1734bc6d-3396-4081-8950-74cf30f6251f
Képernyőfotó 2023-10-29 - 13.52.56.png__PID:67159675-3008-47dc-9723-ae5daa93d00c
Képernyőfotó 2023-10-29 - 13.53.05.png__PID:a3aeac76-91e5-4425-9fc7-f05b0c01ec8a
Képernyőfotó 2023-10-29 - 13.51.51.png__PID:924bbc9a-884d-40b3-8f55-9847d102736d
Képernyőfotó 2023-10-29 - 13.52.00.png__PID:736d957a-a9fd-4fec-9f82-5ed017df1d21
Képernyőfotó 2023-09-08 - 9.26.18.png__PID:a852eef1-df4a-4ef0-bd64-f4aee83121ca
Képernyőfotó 2023-09-08 - 9.26.02.png__PID:ebaff519-5d16-41c8-a6e2-6a3cbe697e48
Képernyőfotó 2023-09-08 - 9.26.25.png__PID:8de3a852-eef1-4f4a-bef0-7d64f4aee831
Képernyőfotó 2023-09-08 - 9.26.30.png__PID:cc46c387-0c12-4ed1-941f-714706ec57d2
Képernyőfotó 2023-09-08 - 9.28.42.png__PID:6c27cc46-c387-4c12-9ed1-d41f714706ec
Képernyőfotó 2023-09-08 - 9.26.12.png__PID:955f00a9-af14-475d-b402-063b32d90f2c
Képernyőfotó 2023-09-08 - 9.25.49.png__PID:74e9750b-fcb2-4af3-a39b-cd9525a2f466

KAPCSOLAT

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

1. lépés: Töltsd ki a a jelentkezési űrlapot

2. lépés: Felhívunk egy 10-15 perces telefonos konzultációra

3. lépés: Időpontot egyeztetünk

jelentkezés kitöltése

Elérhetőségeink

  • 1133 Budapest, Visegrádi u. 88.
  • +36 70 503 6520
  • mosolykulcs.kozpont@gmail.com

Nézz be közösségi felületeinkre is: